Algemene beschouwing november 2021

november 2021

Algemene beschouwing november 2021

Op Koers

Na roeien met de riemen die je hebt, varen we ineens op koers. Met het oog op de uitdagende omstandigheden is en blijft (financiële) zorgvuldigheid geboden.

Ondanks dat we nog steeds met corona te maken hebben en zoveel mogelijk thuiswerken het devies is, willen we langs deze weg onze waardering uitspreken naar het college en alle ambtenaren die in deze o zo lastige periode toch maar steeds zorgdragen dat de organisatie blijft functioneren.

Dit is al weer de laatste begroting van dit college. Er is veel werk verzet in deze periode en er zijn mooie dingen gerealiseerd waar onze wethouder(s) hun steentje aan hebben bijgedragen. Toch kijken we met gemengde gevoelens op deze periode terug. We hebben de toon van het maatschappelijke en politieke debat helaas zien verharden. Ook in Wijk is de polarisatie toegenomen en gaat het niet altijd meer om de inhoud. Mede hierdoor en vanwege gezondheidsredenen, hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze wethouder Hans Marchal.

Ik wil nu graag kort inzoomen op aantal inhoudelijke punten:

Al jaren streeft het college met “Grip op sociaal domein” daadwerkelijk grip te krijgen.

Ondermeer door nieuwe contracten in de regio aan te besteden dat zou een besparing op moeten leveren. Vanwege allerlei redenen zijn de nieuwe contracten pas halverwege dit jaar  ingegaan. De verwachte besparingen zijn op dit moment helaas nog steeds niet zichtbaar!

Gelukkig zijn we niet de enige gemeente met hoge uitgaven en heeft het kabinet een flinke bijdrage gedaan. We zijn er nog niet en moeten natuurlijk zeer zorgvuldig met de publieke gelden omgaan. De PCG vraagt zich af in hoeverre er controle is? Worden wel de juiste zorgbedrijven geselecteerd. Onlangs was in het nieuws dat meer dan 500 zorgbedrijven zeer dubieus zijn, zakkenvullers worden ze ook wel genoemd. Ook Wijk bij Duurstede heeft momenteel een onderzoek lopen. Het gaat daarbij niet om kleine bedragen maar om veel meer. De wethouder heeft tijdens de voorbespreking aangegeven dat er voldoende aandacht voor is. Dat is mooi en lijkt prima, maar zoals de burgemeester aangaf over ondermijning: Alles wat in de grote stad gebeurt, gebeurt ook hier! Controle is heel belangrijk, en niet één keer, maar doorlopend. Geldt niet alleen voor zorgbedrijven, maar bij veel meer.

In november 2019 is er een motie unaniem aangenomen om de kosten te onderzoeken voor het permanent aanlichten van de kerk, bomen en de markt. Ondanks dat dit diverse keren onder de aandacht is gebracht hebben we hier nog steeds geen antwoorden over mogen ontvangen. Wanneer kunnen we hier een antwoord van het college verwachten?

Het IHP (huisvesting onderwijs) komt maar niet van de grond. Jaren geleden heeft de wethouder aangegeven zelf het roer in handen te nemen. Echter daar is nog niets van gebleken.

Verleden jaar heeft D66 een door de raad unanieme gesteunde motie ingediend om uiterlijk in mei 2021 de schop in de grond te krijgen. Helaas is dit wederom niet gelukt. De PCG is hier zeer ongelukkig over. Wat moet de raad doen om op zeer korte termijn een school te laten bouwen? Hoewel wij niet weten wat D66 gaat zeggen in deze algemene beschouwingen over de huisvesting van scholen kan ik nu al zeggen dat wij deze onvoorwaardelijk steunen! Dus Bart let op!!

Er zijn in deze collegeperiode goede stappen gezet op duurzaamheid. De PCG had graag meer voortgang geboekt. Helaas is nog niet iedereen doordrongen van de noodzaak daarvan. We betreuren het dat het deze raad niet gelukt is om voor innovatieve agrariërs in het Langbroekse buitengebied een kleine agrarische windmolen te realiseren. Ook blijft de PCG de initiatiefnemers van de biovergister onverkort steunen.

De GVR, een enorme positieve impuls op woningen te verduurzamen komt door weerstanden in de raad maar moeilijk op gang. De PCG hoopt dat er spoedig een doorstart gemaakt kan worden.

2,5 jaar geleden hebben we unaniem een motie aangenomen “snel betaalbare woningen”. Hier is bitter weinig van terecht gekomen. Bouwen, bouwen, bouwen was/is toch het devies? Gaat wethouder Wonen hier nog wat aan doen? Onlangs kregen we te horen dat we 280 extra woningen op de al 250 woningen buiten de rode contouren toegezegd hebben gekregen, voor die tijd werd er steeds gesproken over 400. Kan de portefeuille houder ons duidelijk aangeven wat er tijdens deze besprekingen anders is gelopen in de onderhandelingen waardoor we er uiteindelijk maar 280 extra woningen toegewezen hebben gekregen?

Wijk is van ons allemaal viel er in een bijlage van de ontwikkeling van de Zandweg te lezen. Gelijk was er maar naar aanleiding van een petitie een regenboog zebrapad ingekleurd. Voor ons is dit pure symbool politiek. In 2019 is er een motie aangenomen om de regenboogvlag te laten wapperen tijdens oa “comming out day”. Wanneer deze groep informatie wenst in te winnen bij onze Gemeente/ stg Binding dit bv als zoekopdracht meegeeft op onze vernieuwde website komen ze bedrogen uit, de zoekmachine geeft aan “geen zoekresultaten gevonden”. De PCG vindt dat een ieder een plek verdient in onze samenleving echter minderheidsgroepen extra aandacht geven vinden wij op deze manier ongewenst.

De PCG maakt zich nog steeds zorgen over de vele wisselingen van het ambtelijke apparaat. Tijdens de voorbespreking van deze begroting kregen we een verloopcijfer te horen van 20%. Dit is in een kleine organisatie als Wijk bij Duurstede met veel eenpitters onacceptabel hoog!

Tenslotte… De tijden zijn zorgelijk. Hoe gaat het met corona? Hoeveel ruimte blijft er voor christelijk onderwijs? Komt er een verdere tweedeling in onze samenleving? Hoe dwingend wordt  de genderideologie? Maart’22 ook weer verkiezingen… Wat zal de toekomst brengen? Wij weten het niet en hoeft ook niet. Het geloof vindt rust in God en alles leggen we in Zijn Hand. Afsluitend: wij wensen het college een behouden vaart! En dat kan volgens de PCG niet zonder wijsheid en Gods onmisbare zegen en dat wensen wij het college toe bij het uitvoeren van haar plannen.